Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Wuxi Aierfu ýaprak kärhanasy, taňze derýasynyň günortasynda ýerleşýär

Wuxi şäheriniň Huishan ösüş zolagy, Şuofang howa menziliniň transport merkezinde, Pekin Şanhaý demirýolunda we Şanhaý Nanjing Expressway,Geografiki şertler we amatly transport.

Kompaniýa "ýokary hilli hyzmat we kämillige ymtylmak" iş ýörelgesini yhlas bilen durmuşa geçirer we "bazara gönükdirilen" ýörelgesini durmuşa geçirer.Hil hökmünde merkez hökmünde kabul etmek, ulanyjylara “Hudaý” iş syýasaty hökmünde hyzmat etmek we köp işlemegi we öňe gitmegi dowam etdirmekDuruş, kompaniýa köp ýyl bäri kompaniýamyzy hemişe söýýän we alada edýän müşderilerimize we dürli gatlakdaky kärdeşlerimize örän minnetdar.Parlaklygy döretmek üçin köp zähmet çekiň.

Wuxi Aierfu ýapragy Co., Ltd.

Kompaniýa öndürijibug turbinalary, gülleýjiler, howalandyryjylar, kompressorlary, senagat bug turbinaly pyçaklar, impellerler

Awiasiýa gurluş böleklerini hünärmen öndüriji.Kompaniýa esasan her dürli hereket edýän we stasionar pyçaklary, hereketlendiriji diskleri, güýçlendiriji turbinalary, motor alýumin pyçaklaryny, bug möhür halkalaryny, bug möhürleýji jisimleri, bug akymynyň gollanma diafragmalaryny we akym enjamlary üçin beýleki önümleri hödürleýär.Annualyllyk gaýtadan işlemek kuwwaty bilen300000 pyçak, Wuhan turbinasy, Shaangu kuwwaty, Dongfang Elektrik Enjamlary Topary, Şengu topary, Harbin Turbine, Luoyang Zhongzhong, Pekin Beizhong, Wuxi turbina, Wuxi HangYa tehnologiýasy, Xinao energiýa tehnologiýasy, Nanjing Aeronawtika we Astronawtika uniwersiteti we kosmonawtika tarapyndan öndürildi we gaýtadan işlenildi. Siemens, GE we beýleki birinji derejeli bölümler içerde we daşary ýurtlarda.Önümiň hili we gowşurylyş senesi ulanyjylar tarapyndan ynamly we tassyklandy.

Güýçlendiriji diskiň pyçagy akym tehnikasynyň esasy bölegi bolup, gaýtadan işlemek tehnologiýasy çylşyrymly we kyn.Biziň kompaniýamyz Şanhaýda işleýär

“Jiyou Co., Ltd.” we “Wuxi” turbinaly pyçak Co. Içerki 300MW 600MW pyçakly profil.Häzirki wagtda kompaniýa "t" görnüşini, çeňňek görnüşini, arça görnüşini, tenon görnüşini we beýleki pyçak köklerini öndürip biler we hereket edýän pyçagyň bug geçişiniň uzynlygy öndürilip bilner.1000mm;Stasionar pyçak Ge, RL, DZ we beýleki halkara markalary bilen hyzmatdaşlyk etdi

Kompaniýa önümçiligi goldaýar we statik pyçak bug geçelgesiniň uzynlygy öndürilip bilner1800mm;Şeýle hem, her dürli guýma ýa-da göni kebşirleýji bug möhür korpuslaryny, bug möhür halkalaryny we diametri az bolan bug akym gollanma diafragmalaryny öndürip biler.4000mm.

xp1 (1)