Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • Näme üçin gaz turbinaly ýangyç uýgunlaşdyrylýar

  Näme üçin gaz turbinaly ýangyç uýgunlaşdyrylýar

  Gaz turbinasynyň ýangyç uýgunlaşdyrylan tehnologiýasynyň artykmaçlyklary uelangyç uýgunlaşmagy, gaz turbinalarynyň geljekde durnuklylygy üçin esasy faktor.Soňky ýyllarda gaz turbinalarynyň ýangyç çeýeligini ýokarlandyrmak üçin gözleg we ösüş çärelerinde köpeliş boldy ...
  Koprak oka
 • Gaz turbinaly diffuzorda we örtük plastinka tehnologiýasynda uly üstünlikler

  Gaz turbinaly diffuzorda we örtük plastinka tehnologiýasynda uly üstünlikler

  Gaz turbinaly diffuzor we örtük plastinka Recentlyakynda gaz turbinaly diffuzor we örtük plastinka tehnologiýasyny öwrenmekde we ösdürmekde uly üstünlikler gazanyldy.Bu ösüş, gaz turbinaly ýatagyň tehniki derejesinde ep-esli gowulaşma bolup, ...
  Koprak oka
 • Merkezden gaçyryş janköýeriniň herekedi

  Merkezden gaçyryş janköýeriniň herekedi

  1. Gysgaça syn Merkezden gaçyryş fanaty, Euler teoremasyna (Euleriň deňlemesi) we massany gorap saklamak kanunyna laýyklykda işlenip düzülen we öndürilýän howa çalşygy, howa çalşygy ýa-da howa üpjünçiligi enjamlarynyň bir görnüşidir.Rotoryň kinetik energiýasyny köpeltmek üçin janköýer ...
  Koprak oka
 • Merkezden gaçyryş janköýeriniň iş ýörelgesi we amaly meýdany

  Merkezden gaçyryş janköýeriniň iş ýörelgesi we amaly meýdany

  Merkezden gaçyryş fanaty umumy güýç mehaniki enjamy, onuň iş prinsipi merkezden gaçyryş güýjüniň roluna esaslanýar.Merkezden gaçyryş janköýerleri aýlanýan impeller arkaly (pyçak ýa-da pyçak tigir diýlip hem atlandyrylýar) merkezden gaçyryş güýji döredýär, şonuň üçin howa ýa-da gaz janköýeriň içine girýär ...
  Koprak oka
 • beýany

  Koprak oka
 • Turbinaly pyçaklara syn

  Turbinaly pyçaklara syn

  Turbinaly pyçak çalyşmak, bug turbinalarynda hereket etmek we stasionar pyçaklar üçin ulanylýan polat üçin umumy termin.Pyçak bug turbinasynyň esasy bölegi we iň näzik we möhüm böleklerinden biridir.Highokary temperaturanyň, ýokary basyşyň, ullakan merkezden gaçyryş güýjüniň, ...
  Koprak oka
 • Turbinaly pyçaklaryň roly

  Turbinaly pyçaklaryň roly

  Turbinaly pyçaklar ýokary temperaturaly we ýokary basyşly bugyň täsirine sezewar edilýär we işde epilmek pursatyny başdan geçirýär.Speedokary tizlikli hereketde hereket edýän pyçaklar hem ýokary merkezden gaçyryş güýjüne eýe;Çygly bug meýdanyndaky pyçaklar, esasanam soňky tapgyr, ele garşy durmaly ...
  Koprak oka
 • Turbinaly pyçaklar hakda

  Turbinaly pyçaklar hakda

  Pyçak bug turbinasynyň esasy bölegi we iň näzik we möhüm böleklerinden biridir.Highokary temperaturanyň, ýokary basyşyň, ullakan merkezden gaçyryş güýjüniň, bug güýji, bug tolgundyryjy güýji, poslama we yrgyldy we e aşagyndaky çygly bug meýdanynda suw damjasynyň eroziýasynyň bilelikde täsirleri bar ...
  Koprak oka
 • MES ulgamy kompaniýa dolandyryşynyň gowulaşmagyna kömek edýär

  MES ulgamy kompaniýa dolandyryşynyň gowulaşmagyna kömek edýär

  Deslapky derňewden, işewürlik bilimlerini öwretmekden we önümçilik işini üýtgedip gurmakdan soň, kompaniýa şu ýylyň awgust aýynyň ahyrynda MES ulgamyny gurnamagy we onlaýn işlemegi doly başlar.MES (Önümçiligiň ýerine ýetiriş ulgamy) önümçilik prosesi ýerine ýetiriş syslary ...
  Koprak oka
 • Çalt, täsirli, öwrenmek we öňe gidişlik

  Çalt, täsirli, öwrenmek we öňe gidişlik

  16-njy iýulda kompaniýanyň ýolbaşçylary we käbir esasy işgärler dynç günlerinden dynmak üçin yssylyga çydadylar we 2022-nji ýylyň ortalarynda jemleýji ýygnagy kompaniýanyň uly mejlisler otagynda geçirdiler.Bu duşuşyk diýseň üstünlikli geçdi.Oýlanmagy birleşdirdi we joşgun döretdi.Şol bir wagtyň özünde ...
  Koprak oka