Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Çalt, täsirli, öwrenmek we öňe gidişlik

16-njy iýulda kompaniýanyň ýolbaşçylary we käbir esasy işgärler dynç günlerinden dynmak üçin yssylyga çydadylar we 2022-nji ýylyň ortalarynda jemleýji ýygnagy kompaniýanyň uly mejlisler otagynda geçirdiler.Bu duşuşyk diýseň üstünlikli geçdi.Oýlanmagy birleşdirdi we joşgun döretdi.Şol bir wagtyň özünde, maksatlary kesgitledi we hereket meýilnamasyny kesgitledi, ýylyň ikinji ýarymynda we hatda indiki ýyl kompaniýanyň ösüşi üçin esas döretdi.

Çalt, täsirli, öwrenmek we öňe gidişlik

Duşuşykda marketing, önümçilik, tehniki hil, maliýe, adam resurslary we beýleki bölümler ýylyň birinji ýarymynyň işini jemledi.Departmentshli bölümler bölümleriň gazananlaryny we kemçiliklerini hakyky suratlandyryp bildiler we şol bir wagtyň özünde ähli bölümler indiki döwür üçin maksatlary we çäreleri öňe sürdüler.Bölümiň gysgaça mazmuny ara alnyp maslahatlaşylanda, gatnaşyjylar dürli nukdaýnazardan öz pikirlerini we tekliplerini beýan etdiler, tapawutlary saklamak bilen umumy pikir gözlediler we indiki etapda hereket meýilnamasyna yzygiderli täzeden seredildi we kämilleşdirildi.

Ahyrynda, kompaniýanyň başlygy şu ýyl orta ýyl jemleýji ýygnagynyň gysgaça mazmunyny berdi.Başlyk, soňky alty aýyň dowamynda eden tagallalary we yhlaslylygy üçin hemmelere minnetdarlyk bildirdi.Firstylyň birinji ýarymynda ähli işgärlerimiziň bazaryň üýtgemegi, epidemiýa we beýleki näbellilik faktorlary sebäpli ýüze çykan kynçylyklary ýeňip geçendiklerini we ýylyň birinji ýarymynda kompaniýanyň maksatlaryny üstünlikli ýerine ýetirendiklerine ünsi çekdi.Üçünjiden, başlyk ýylyň birinji ýarymynda işiň kemçiliklerine-de ünsi çekdi, öz pikirlerini we talaplaryny “bazary giňeltmek ukybyny güýçlendirmeli, esasanam umumy ýagdaýlarda güýçlendirmeli” ýaly köp ugurda öňe sürdi. ykdysady gurşaw haýallaýar, nädip has köp sargyt almaly, gowşuryş siklini üpjün etmek üçin önümçiligi has gowy tertipleşdirmeli, tehniki hiline nädip has gowy gözegçilik etmeli, gaýtadan işlemegiň wagtyny nädip azaltmaly we netijeliligini ýokarlandyrmaly, okuwda has gowy iş etmeli we okuw we korporatiw medeniýeti nädip ösdürmeli we jebisligi ýokarlandyrmaly ", hususan-da," durmuşa geçirmek we hereket etmek "barada aýdylanda, ähli bölümler öz maksatlaryny öňe sürýärler we has begenýän zat, olaryň hemmesiniň ýetmegiň ýollary barada gürleşendigi maksatlary.Departmentshli bölümler bu ýygnagyň ruhuny öwrenmek üçin her bir işgärimiziň kärhananyň ýagdaýyna, kynçylyklaryna, maksatlaryna we hereket zatlaryna düşünip biler ýaly, her kim bilelikde işleşip, boş gürleşmezden bilelikde öňe gidip biler diýip umyt edýäris.Actionhli hereket çärelerini ýerine ýetirmeli, oýlanyşykly we amaly bolmaly, maksatlaryň durmuşa geçirilmegini üpjün etmeli we kärhana üçin jogapkärçiligimizi ýerine ýetirmeli.Ahyrynda başlyk Liu, “çalt jogap bermegi, netijeli durmuşa geçirmegi, öwrenmäge we üstünlikleri ulanmaga ökde bolmagy” we kompaniýanyň dolandyrylyşyny we netijeliligini has ýokary derejä çykarmak üçin kompaniýa tarapyndan durmuşa geçirilýän häzirki sanly taslamalardan peýdalanmagy haýyş etdi.


Iş wagty: 01-2022-nji sentýabr