Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Turbinaly pyçaklaryň roly

Turbinaly pyçaklar ýokary temperaturaly we ýokary basyşly bugyň täsirine sezewar edilýär we işde epilmek pursatyny başdan geçirýär.Speedokary tizlikli hereketde hereket edýän pyçaklar hem ýokary merkezden gaçyryş güýjüne eýe;Çygly bug meýdanyndaky pyçaklar, esasanam iň soňky tapgyr, elektrohimiki poslama we suw damjasynyň eroziýasyna garşy durmaly, hereket edýän pyçaklar hem gaty çylşyrymly tolgundyryjy güýçlere garşy durmaly.Şonuň üçin pyçak polat aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:

1. Otag temperaturasynda we ýokary temperaturada ýeterlik mehaniki häsiýetlere we süýşmäge garşylyga eýe bolmak;

2. Wibrasiýa garşy ýokary ukyplylyk;

3. Dokumanyň ýokary durnuklylygy;

4. Gowy poslama garşylyk we eroziýa garşylyk;

5. Amalyň gowy ýerine ýetirilmegi.


Iş wagty: 01-2022-nji sentýabr