Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Merkezden gaçyryş janköýeriniň flagman önüm fanaty tekeri

Gysga düşündiriş:

Merkezden gaçyryş şemaly teker, howa basyşyny ýokarlandyrmak üçin merkezden gaçyryş güýjüni (tizligine we daşky diametrine baglylykda) ulanýan eksenel howa girelgesi we radial howa rozetkasy bilen ýel tigirini aňladýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Merkezden gaçyryş herekedi

Pyçak burçuna görä, merkezden gaçyryş fanatynyň fan tigirini öňe meýilli fan tigirine, radial fanat tigirine we yza çekilen fan tigirine bölmek bolar;Güýçlendirijiniň pyçak burçuna görä, merkezden gaçyryş hereketlendirijisini üç görnüşe bölmek bolar: öňe gönükdirilen impeller, radial impeller we yza çekilen impeller;Hereketlendirijiniň gurluşyna görä, hereketlendirijini iki görnüşe bölüp bolar: köp ganatly impeller we bölüji impeller;Motor gurnama talaplaryna laýyklykda, daşky rotor hereketlendirijisine we içki rotor impellerine bölünip bilner.

Öňe süýşüriji, çykyş burçy 90 gradusdan ýokary bolan impelleri aňladýar, oňa öňe hereketlendiriji hem diýilýär.Umuman aýdanyňda, ýel turbinasynyň radial bölüminiň nukdaýnazaryndan, pyçagyň daşyndaky uzalma çyzygy bilen pyçagyň aýlanma ugrunyň ters tangensiniň arasyndaky goşulan burç, öňe gönükdirilen ýel bolan obtuse burçudyr. turbina.Yza çekiji, çykyş burçy 90 gradusdan pes bolan impelleri aňladýar, oňa yza süýşüriji hem diýilýär.Umuman aýdanyňda, ýel turbinasynyň radial bölüminiň nukdaýnazaryndan pyçagyň daşyndaky uzaldyş çyzygy bilen pyçagyň aýlanma ugrunyň tangens çyzygynyň tersine arasyndaky burç, ýiti burç bolup, a yza çekilen ýel turbinasy.

Köp pyçakly hereketlendirijiniň pyçaklary ýel turbinasynyňkydan has köp, adatça 30-dan gowrak pyçakdyr we hereketlendirijiniň ýokarky we aşaky plitalarynyň daşynda uzyn zolak görnüşinde birmeňzeş paýlanýar.Düwürijiniň ýokarky we aşaky plitalarynyň gyralary köplenç birmeňzeşdir.

Merkezden gaçyryş ýel turbinasynyň pyçaklary, adatça, 10-dan az, pyçaklaryň bölek meýdany köp ganatly görnüşden has uly we gurluşy has çylşyrymly.Güýçlendiriji sorujy port, adatça konweks görnüşde ýasalýar.

Daşarky rotor hereketlendirijisi motorly jaýda oturdylan herekedi aňladýar.Şeýle hereketlendiriji hereketlendiriji üçin mil aýlanmaýar we jaý aýlanýar.

Daşky rotoryň tersine, içki rotor hereketlendirijisi aýlanmaýar, sebäbi hereketlendiriji wilka aýlanýar.Şonuň üçin içki rotorly hereketlendiriji hereketlendiriji wilka oturdylýar.Umuman, ýeň ýeňleri bar.

Merkezden gaçyryş imperi4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň