Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Turbinany berkitmek we berkitmek

Gysga düşündiriş:

Bug turbinasyndaky burun toparynyň esasy wezipesi, burun toparynyň gollanmasy arkaly rotor diwarynyň pyçaklarynda bug akymyny amala aşyrmakdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümi görkezmek

Bug turbinasyndaky burun toparynyň esasy wezipesi, burun toparynyň gollanmasy arkaly rotor diwarynyň pyçaklarynda bug akymyny amala aşyrmakdyr.

Burun topary, adatça, bug turbinasynyň birinji basgançagyny aňladýar.Birinji etap burun birnäçe topara bölünýär we her topar kadalaşdyryjy bug klapan tarapyndan dolandyrylýar.

Burunlary düzetmek usuly: birinji basgançak iňňe toparyny burun kamerasyna gönüden-göni kebşirläp bilýän beýleki basgançaklardan tapawutlanýar;Burun toparynyň flanesleri bitewi tegelek we burun kamerasyna ýerleşdirilip bilner;Burun kamerasy bilen bilelikde guýup bolýar;Burun kamerasyna berkidilip bilner.

Burun topary ýa-da tegelek ýa-da tutuşlygyna kebşirläp bolýar.

Turbinaly burunuň wezipesi, bugyň ýylylyk energiýasyny kinetiki energiýa öwürmek, ýagny bug giňelýär, depressizirlenýär, tizligi ýokarlandyrýar we hereket edýän pyçaklary işlemek üçin belli bir ugra çykýar.

Bug turbinaly burun topary, adatça ýokary derejeli öndürijiligi, ýokary temperatura çydamlylygy we gaty bölejiklere güýçli eroziýa garşylygy bilen 1Cr12WMoV-den ýasalýar.

Şereketimiz on ýyldan gowrak wagt bäri bug turbinaly burun toplumlaryny öndürmek we öndürmek bilen meşgullanýar we baý önümçilik tejribesini we ýokary hilli gözegçilik ulgamyny toplady.Müşderiler we eýeler tarapyndan makullanan we bazar tarapyndan ykrar edilen “Changjiang Power Group”, “Pekin Beizhong Company”, “Luoyang Zhongzhong Company” we ş.m. ýaly köp müşderä ýokary hilli we arzan önümler hödürledik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň