Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Gaz turbinasynyň diffuzeri we gapagy

Gysga düşündiriş:

Diffuzeri ýitirilen diffuzor we biderek diffuzer diýip bölmek mümkin.Onuň iş ýörelgesi, akym geçelgesiniň dürli kesişýän ýerlerini ulanyp, tizlik energiýasyny basyş energiýasyna öwürmekdir.Wane diffuzor pyçak görnüşinde howa akymynyň akym ugruny çäklendirýär, şeýlelik bilen diffuzor kanalynyň umumy gurluş ululygyny gysgaldýar.Ok ekspressorlarynda howa akymynyň tizlik energiýasyny dikeltmek üçin adatça soňky tapgyrdan soň biderek diffuzorlar ulanylýar.Elbetde, turbinaly ekspanderiň rozetkasynda şuňa meňzeş diffuzor ulanylar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

täsiri

Merkezden gaçyryş kompressorynyň hereketlendirijisindäki mutlak tizlik C2, adatça 200-300m / s.Energyokary energiýa kellesiniň hereketlendirijisiniň akym tizligi 500m / s-den ýokary bolup biler.Kinetiki energiýanyň bu bölegi, hereketlendiriji tarapyndan berilýän gazyň umumy energiýa kellesiniň ep-esli bölegini tutýar.Mysal üçin, radial göni pyçak görnüşli impeller 50%, nasos görnüşli ýangyn gysyjy görnüşli impeller hem 25% - 40% tutýar, şonuň üçin bu kinetiki energiýa netijeli statiki basyş energiýasyna öwrülmelidir, bu bolsa wezipe. diffuzor.Diffuzer gaz ýygnamakda we çykarmakda-da rol oýnaýar.

Biziň kompaniýamyzda Germaniýanyň Demaj şäherinde DMU125P bäş okly uniwersal işleýiş merkezi bar, bu gaz turbinaly diffuzorlary we degişli CNC freze maşynlaryny we beýleki goldaw enjamlaryny öndürýär.Enjamlar we önümler ýokary uýgunlaşma derejesine eýe."Xinao Energy Power Technology (Şanhaý) Co., Ltd." ýaly köp sanly kompaniýa bilen gowy hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Matureetişen gaýtadan işlemek tehnologiýasy we ajaýyp hil barlagy ulgamy bilen müşderilere ýokary hilli önümler berip bileris, müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazandy.

Müşderilere ýokary hilli önümler berip biljek we müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazanan kämil gaýtadan işlemek tehnologiýasy we ajaýyp hil barlagy ulgamy bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň