Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

600WM-den pes turbinaly pyçak (şol sanda)

Gysga düşündiriş:

Turbinaly pyçak turbinanyň esasy bölegi, şeýle hem iň näzik we möhüm böleklerden biridir.Esasan pyçak kökünden, pyçak profilinden we pyçak ujundan durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

tp
20220831143216

Highlyokary temperatura, ýokary basyş, ullakan merkezden gaçyryş güýji, bug güýji, bug tolgundyryjy güýç, poslama we yrgyldy, aşa agyr şertlerde çygly bug meýdanynda suw damjasynyň eroziýasyna garşy durup biler.
täsiri.Onuň aerodinamiki öndürijiligi, gaýtadan işleýän geometriýa, ýerüsti çişlik, gurnama arassalanylyşy, iş şertleri, masştab we beýleki faktorlar turbinanyň netijeliligine we çykarylyşyna täsir edýär;Onuň gurluş dizaýny, yrgyldy, güýç we iş tertibi enjamyň howpsuzlygyna we ygtybarlylygyna aýgytly täsir edýär.
Turbinaly pyçaklar ýokary temperaturaly we ýokary basyşly bugyň täsirine sezewar edilýär we işde epilmek pursatyny başdan geçirýär.Speedokary tizlikli hereketde hereket edýän pyçaklar hem ýokary merkezden gaçyryş güýjüne eýe;Çygly bug meýdanyndaky pyçaklar, esasanam iň soňky tapgyr, elektrohimiki poslama we suw damjasynyň eroziýasyna garşy durmaly, hereket edýän pyçaklar hem gaty çylşyrymly tolgundyryjy güýçlere garşy durmaly.Şonuň üçin pyçak polat aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:
1. Otag temperaturasynda we ýokary temperaturada ýeterlik mehaniki häsiýetlere we süýşmäge garşylyga eýe bolmak;
2. Wibrasiýa garşy ýokary ukyplylyk;
3. Dokumanyň ýokary durnuklylygy;
4. Gowy poslama garşylyk we eroziýa garşylyk;
5. Amalyň gowy ýerine ýetirilmegi.
Kompaniýa pyçaklary öndüriji.Bu etapda, esasan, 65mw-dan pes enjamlaryň bug turbinalarynyň hereketlendiriji we stasionar pyçaklaryny (lazer, örtük, pürkmek we beýleki ýörite amallary goşmak bilen) öndürmäge ukyply.Pyçak çig malyny satyn almak Fushun ýörite polat, Liuhe we Hytaýyň beýleki belli iri polat zawodlary bilen strategiki hyzmatdaşlygy emele getirdi.Kompaniýada 3 sany öwrüm we degirmen birleşmesi bäş ok işleýiş merkezi, 4 sany import bäş ok birleşdiriji merkez, 4 sany doly awtomatiki CNC torna, 3 sany alty sany üç koordinat detektor, GOM skaneri we birnäçe kömekçi synag enjamy bar.Kompaniýanyň güýçli tehniki topary bar we pyçak dizaýny, ters in engineeringenerçilik, modellemek, programmirlemek we post-gaýtadan işlemek boýunça baý tejribesi bar.

Kompaniýada ýokary hilli gözegçilik topary we ajaýyp synag tehnologiýasy, ösen önümçilik we synag enjamlary we baý tejribeli tehniki topary bar.Kompaniýa gowy abraý gazandyrýar we içerde we daşary ýurtlarda belli öndürijiler bilen uzak möhletleýin gowy hyzmatdaşlyga eýe.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň