Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Umumy metal böleklerini gaýtadan işlemek

Gysga düşündiriş:

Mehaniki sowuk işlemek, adatça, gurallary işleýän işçiler tarapyndan materiallary aýyrmagyň kesiş usulyna degişlidir, ýagny kesiş gurallary metal materiallardan ýa-da iş böleklerinden artykmaç metal gatlaklaryny aýyrmak üçin ulanylýar, şonuň üçin iş bölekleri belli bir şekilli, ölçegli gaýtadan işlemek usulyny alyp biler. takyklygy we ýerüsti gödekligi.Burmak, burawlamak, üwemek, meýilleşdirmek, üwemek, broşka we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümi görkezmek

Mehaniki sowuk işlemek, adatça, gurallary işleýän işçiler tarapyndan materiallary aýyrmagyň kesiş usulyna degişlidir, ýagny kesiş gurallary metal materiallardan ýa-da iş böleklerinden artykmaç metal gatlaklaryny aýyrmak üçin ulanylýar, şonuň üçin iş bölekleri belli bir şekilli, ölçegli gaýtadan işlemek usulyny alyp biler. takyklygy we ýerüsti gödekligi.Burmak, burawlamak, üwemek, meýilleşdirmek, üwemek, broşka we ş.m.

Mehaniki sowuk işlemek, adatça, gurallary işleýän işçiler tarapyndan materiallary aýyrmagyň kesiş usulyna degişlidir, ýagny kesiş gurallary metal materiallardan ýa-da iş böleklerinden artykmaç metal gatlaklaryny aýyrmak üçin ulanylýar, şonuň üçin iş bölekleri belli bir şekilli, ölçegli gaýtadan işlemek usulyny alyp biler. takyklygy we ýerüsti gödekligi.Burmak, burawlamak, üwemek, meýilleşdirmek, üwemek, broşka we ş.m.

Sowuk işlemek, ulanylýan gysgyç guraly bilen önümi emele getirýän iş bölegi ýa-da kesilmeli guralyň arasynda ýokary tizlikli otnositel hereket bilen häsiýetlendirilýär.Sowuk işlemek, gaýtadan işlemegiň usullarynyň tapawudyna görä kesmek we basyş işleýşine bölünip bilner.Metal tehnologiýasynda gyzgyn işe laýyk gelýär.Sowuk işlemek, sowuk togalanmak, sowuk çyzgy, sowuk ýasama, möhür basmak, sowuk ekstruziýa we ş.m. ýaly gaýtadan dikeldiş temperaturasyndan pes temperaturada metal plastmassa deformasiýasyny döredip bilýän gaýtadan işleýiş tehnologiýasyna degişlidir. Sowuk işlemek deformasiýa garşy uly garşylygy bar, bolup biler metal emele gelende işiň gatylaşmagy arkaly iş böleginiň gatylygyny we güýjüni ýokarlandyryň.

Kompaniýanyň üç sany import öwrüm birleşmesi bäş ok işleýiş merkezi, dört sany import okly birleşdiriji merkez, dört sany doly awtomatiki CNC torna, başga-da birnäçe içgysgynç maşyn, buraw maşynlary, meýilleşdirijiler we beýleki gaýtadan işleýän enjamlar, şeýle hem üç sany Hikscon CMM, GOM skanerleri we turbinaly pyçak galyplaryny, awtoulag direglerini we umumy mehaniki iş böleklerini gaýtadan işlemek üçin güýçli ukyby bolan birnäçe kömekçi synag enjamlary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň